Youth Forum

female.png

(703)-772-9550

Meghana Boojala

Chair

female.png
female.png

(410)-739-5350

Deeksha Aleti

Co-Chair

Hansa Doppalapudi

Co-Chair

Members

  • Medha Bandaru

  • Charmi 

  • Aditya Kaushal Tornala

  • Karthik Jayanthi

  • Snigdha Kondur

  • Neha Gudur

  • Thanmai Vemireddy

  • Sriya Basvaraju